Privacyverklaring Hop-in

1. Privacyverklaring: algemeen

 • De Hop-in VZW streeft ernaar om u op een transparante en duidelijke manier te informeren over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe deze zullen worden verwerkt en gebruikt.
 • Hop-in VZW respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving en verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen, eender in welke hoedanigheid je de website raadpleegt.
 • Daarnaast zal deze privacyverklaring je informeren over welke privacyrechten je beschikt en hoe je ze kunt uitoefenen.

2. Categorieën persoonsgegevens

 • Om het mogelijk te maken een rit naar de dokter, specialist of het ziekenhuis in het kader van niet-dringend medisch vervoer te kunnen organiseren, vragen wij gewone persoonsgegevens op: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden ook een aantal mobiliteitsgegevens en gegevens betreffende de afspraak opgevraagd om de rit goed te kunnen organiseren.
 • Zowel bij leden als niet-leden van LM Oost-Vlaanderen wordt dezelfde informatie opgevraagd.
 • Indirecte persoonsgegevens worden ook verzameld doordat de website bezocht wordt:
  – je IP-adres
  – het browsertype;
  – besturingssysteem van je computer;
  – het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s.

3. Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens

De persoonlijke gegevens die je via www.hop-in.be meedeelt, worden verwerkt door de Hop-in VZW, Brabantdam 109, 9000 Gent, 09 235 72 82.

4. Doelen en grondslagen om persoonsgegevens te verwerken

a) Algemeen
Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk om:
– Je te identificeren en te contacteren
– Je rit in orde te brengen

b) Gegevens die je aan LM-medewerkers meedeelt – correspondentie
Wanneer je mondeling of telefonisch contact hebt met een medewerker van de Hop-in VZW, dan kan relevante informatie worden opgeslagen om bijvoorbeeld het contactoverzicht op te bouwen of dienstverlening beter af te stemmen. Dit kadert ook in een efficiënt communicatiebeleid. Door de informatie op te slaan vermijdt Hop-in VZW dat we constant dezelfde informatie bij jou moeten opvragen. Iets wat tijd en ergernis kan besparen.

Schriftelijke correspondentie per brief of e-mail worden via een beveiligde manier bewaard. Enkel de betrokken medewerkers worden verondersteld deze te lezen en te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Deze gegevens worden o.a. bewaard in het kader van bewijsvoering en voor de optimalisatie/continuïteit van onze dienstverlening.

5. Niet langer bewaren dan nodig

 • Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw eerste rit.
 • Enkel wanneer blijkt dat de persoonsgegevens niet meer nuttig zijn of dat er geen gerechtvaardigd doel is, zal Hop-in VZW de gegevens vernietigen.
 • Indien u zelf wil dat Hop-in VZW uw gegevens niet meer mag gebruiken, dan kunt u, in het kader van uw privacyrechten (zie punt 6), contact met ons opnemen via de contactgegevens in punt 3.

6. Uw rechten als gebruiker

a) Recht van inzage
Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door de Hop-in VZW wordt verwerkt. Indien je hierom verzoekt kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd.

b) Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
Bij elke nieuwe aanvraag kan je opnieuw je gegevens aanpassen.

c) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
Als je vermoedt of vaststelt dat Hop-in VZW bepaalde persoonsgegevens van jou onrechtmatig verwerkt, dan kan je vragen om deze te laten wissen. We zullen dan, wanneer de reden gerechtvaardigd is, zo vlug als mogelijk de gegevens verwijderen.

d) Recht op beperking van de verwerking
Je kan ook de verwerking laten beperken tot die gegevens waarvan je weet dat ze juist zijn. Hop-in VZW zal dan de juistheid, de noodzaak of de rechtmatigheid voor de “andere” persoonsgegevens dienen te achterhalen alvorens ze (verder) te verwerken of te wissen. Indien dit is gebeurd, zal Hop-in VZW je op de hoogte brengen vooraleer we die beperking van verwerking opheffen.

e) Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan Hop-in VZW hebt verstrekt, rechtsreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan slechts voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt.

f) Recht van bezwaar
Ben je het niet eens met de manier waarop Hop-in VZW bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Dit zal enkel kunnen gebeuren wanneer effectief blijkt dat er een gegronde reden is tot verzet. (Bijv.: wanneer de verwerking van gegevens niet langer noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden).

7. Uitoefening van je rechten

 • Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (via de contactgegevens in punt 3)
 • Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan Hop-in VZW je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan Hop-in VZW ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

8. Beveiliging van uw gegevens

 • We zullen passende maatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden.
 • Hop-in VZW zal gepaste fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
 • Via deze maatregelen willen we uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven.

9. Uitwisselen van gegevens

a) Algemeen
Voor een optimale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, dient Hop-in VZW je gegevens soms uit te wisselen. Dit gebeurt enerzijds met haar eigen medewerkers, anderzijds met de vrijwilliger die instaat voor het vervoer.

b) Geheimhoudingsplicht
Hop-in VZW, zijn medewerkers en zijn vrijwilligers, die bij het beoefenen van hun taken vertrouwelijke en delicate informatie ter kennis krijgen, zijn gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Met dergelijke informatie dienen ze dus zorgvuldig om te gegaan.
De medewerkers zijn hiertoe in de eerste plaats wettelijk verplicht en in de tweede plaats gebonden door een geheimhoudingsverklaring die door LM wordt opgelegd omwille van ethische motieven. Ook de vrijwilligers zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring die door LM wordt opgelegd.

10. Contact of klacht

a) Algemeen
U kunt voor een vraag of opmerking altijd contact met ons opnemen: hopin@lm.be, http://www.hop-in.be, 09 235 72 82.

b) Data protection officer
Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, dan kan je ook de “Data Protection Officer” van Hop-in VZW contacteren via brief (Data Protection Officer, Brabantdam 109, 9000 Gent) of mail (privacy.ov@lm.be)

c) Gegevensbeschermingsautoriteit
Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit nu de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie). Contactgegevens commission@privacycommission.be

Opgemaakt te Gent op 24 mei 2018.